contact Us

Get Touch With Us

Get Touch With Us

  • Chaitanya College Of Pharmacy

  • Address: Devaraju gattu (v), Peddara Veedu(Md), Near Markapur, Prakasam Dist-523320

  • Phone: +91 9966958494, &
    9440266134

  • Email: pharmacychaitanya@gmail.com